Obchodní podmínky

Obchodní, dodací a platební podmínky firmy DG Tip, spol. s r.o.:
 
Veškeré ceny uváděné v cenících či nabídkách Prodávajícího jsou bez DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 
Předmětem kupní smlouvy (dále jen "smlouva") je dodávka reklamních předmětů, dárků, kuličkových per a drobného zboží (dále jen "zboží"), bez potisku nebo s potiskem, objednaných dle aktuální nabídky Prodávajícího. Veškeré zboží nabízené Prodávajícím má přitom charakter a určení jako reklamní a dárkové předměty.
 
Prodávající a Kupující se zavazují postupovat v souladu s následujícími podmínkami:
Kupující zaregistrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty uvede své DIČ v každé objednávce. Ostatní Kupující uvedou v objednávce vždy své IČO. Osobám bez živnostenského oprávnění zboží nedodáváme, s výjimkou objednávek učiněných prostřednictvím našeho webu www.dgtip.cz.
Prodávající se zavazuje potvrdit Kupujícímu příjem objednávky formou Potvrzení zakázky s tím, že objednávku akceptuje a dochází tak k uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je pro Kupujícího závazná i před tímto vyjádřením, tedy po celou dobu, kdy Prodávající již vyvíjí úsilí k její realizaci.
 
Pokud Kupující zruší svoji objednávku (tzv. "storno"), může tak učinit pouze po dohodě s Prodávajícím. Prodávající má nárok na stornovací poplatek ve výši dvacet procent z ceny stornovaného zboží, plus nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů jsou splatné na základě dokladu vystaveného Prodávajícím. Uplatněním stornovacího poplatku není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody.
Prodávající je oprávněn provést jednostranné započtení svých pohledávek vůči Kupujícímu. Způsobilé k započtení jsou i pohledávky Prodávajícího, které nejsou dosud splatné. Prodávající je oprávněn přistoupit k započtení ihned po vzniku své pohledávky.
 
Kupní cena bude Kupujícím uhrazena v hotovosti při předání a převzetí zboží, dobírkou nebo zálohovou platbou předem dle pokynů Prodávajícího. Při dodávkách zboží s potiskem je na zaplacení zálohy vázán i termín dodání zboží (zahájení prací souvisejících s potiskem), pokud se smluvní strany prokazatelně nedohodnou jinak.
 
Nezaplacení kupní ceny nebo nepřevzetí zboží ve sjednané lhůtě se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je oprávněn účtovat i částečné plnění a Kupující je povinen takto účtovanou částku zaplatit. Pro případ, že bude Kupující v prodlení s plněním svého závazku a to i jen v jeho části, dohodly se strany na úhradě úroků z prodlení v zákonné výši, stanovené novelou nařízení vlády č.351/2013 Sb. v platném znění, která nyní odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB (platné pro první den příslušného kalendářního pololetí), zvýšené o osm procentních bodů. Nad rámec těchto úroků se Prodávající s Kupujícím dohodl na smluvní pokutě z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky za každý i započatý den prodlení, a dále na jednorázové smluvní pokutě ve výši 500,-Kč za každou jednu fakturu, která zůstane neuhrazena déle než dvacet jeden den po řádném termínu splatnosti.
 
Prodávající splní svou povinnost dodat zboží předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího. Jiný způsob dodání (např. osobní odběr) musí být výslovně sjednán. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je den předání zboží prvnímu přepravci také dnem splnění požadovaného termínu. Prodávající se zavazuje umožnit Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
 
Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a Reklamačním řádem prodávajícího. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění, bude-li Prodávajícím na toto částečné plnění nejpozději s dodáním zboží upozorněn, např. údaji v dodacím listě.
 
Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci. V případě sjednání osobního odběru přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího převzetím zboží nebo prodlením Kupujícího s převzetím zboží. Škoda na zboží vzniklá později nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu. Případná reklamace nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu. Reklamovat lze pouze zboží v originálních obalech, neoznačené, nepotištěné či jinak nezměněné zásahem Kupujícího. Reklamace musí být písemná, dle Reklamačního řádu prodávajícího.
 
Cena za dopravu a manipulaci činí 150 Kč/balík při odběrech za méně než 15.000,- Kč (vč. DPH), včetně odběrů a zapůjčení vzorků, u ostatních zakázek účtujeme 1% z hodnoty dodávky zaokrouhleně na celé desetikoruny nahoru. Zásilka přitom může obsahovat i několik balíků za tento jediný paušál. Zákazníkům odebírajícím zboží osobně ze skladu Brno manipulaci neúčtujeme. Za osobní odběr nelze pokládat odběr prostřednictvím třetí osoby - dopravce, který vyžaduje srovnatelné zabalení a označení zásilek, jako Česká pošta.
Při zvýšení tarifů České pošty či jiných specializovaných dopravců si vyhrazujeme právo tyto ceny jednostranně upravit.
 
Pokud atypické rozměry či váha zboží vyvolají skutečné expediční náklady vyšší, než jsou výše uvedeny, vyhrazuje si Prodávající právo doúčtovat skutečně vynaložené náklady v jejich skutečné výši. Příkladem je rozesílání agenturních katalogů.
 
Obaly uváděné na trh v rámci tohoto závazkového vztahu splňují požadavky zákona o obalech č. 477/2001 Sb.
 
DG Tip, spol. s r.o. je zapojen do celostátního kolektivního systému zpětného odběru (odděleného sběru) použitých elek¬trozařízení pro¬vozovaného společností ASEKOL s.r.o., registrační číslo osvědčení AK-051227. Recyklační příspěvky jsou uváděny u jednotlivých položek.
Výše autorských poplatků je dána Vyhláškou č. 488/2006 Sb. (§ 5 odst. 2), která stanoví paušální odměnu z nezabudovatelného paměťového média a z paměťového média zabudovaného nebo zabudovatelného do přístroje 1,50 Kč za každý započatý 1 GB kapacity, nejvýše však 90 Kč. Autorské poplatky jsou ve fakturách uváděny samostatně.
 
Ceny za potisk a podmínky potisku se řídí ceníky potisku dle jednotlivých technologií. Prodávající si vyhrazuje právo dodat a účtovat +/- pět procent z objednaného počtu kusů s potiskem, pokud se s Kupujícím výslovně nedohodne jinak.
 
Případné agenturní slevy se zásadně vztahují pouze na zboží prodávané za běžné (katalogové) ceny. Pokud je zboží nabízeno v rámci krátkodobých akcí nebo výprodejů za ceny speciální, snížené oproti původnímu prodeji či obdobnému zboží stejné užitné hodnoty, jsou tyto speciální ceny cenami konečnými a Prodávající z nich neposkytuje Kupujícímu žádné další rabaty či agenturní slevy.
 
Fotografie a rozměry jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení. Pokud jsou na předmětech použita ukázková loga a názvy, jsou tato loga a názvy registrovanými obchodními značkami uvedených společností a jsou na předmětech znázorněna pouze pro ilustraci potisku.
 
Závazkový vztah smluvních stran se řídí Občanským zákoníkem. Všechny případné spory, které by mohly vzniknout ze závazkových vztahů nebo v přímé souvislosti s nimi, budou rozhodovány soudem dle sídla Prodávajícího, tj. soudem v Brně.
 
Ochrana osobních údajů:
Odesláním své objednávky, vyžádáním cenové nabídky nebo vyplněním žádosti o katalog, ať už písemnou formou či prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo webových stránek společnosti DG TIP, spol. s r.o., nebo podpisem těchto Obchodních podmínek dáváte písemný souhlas k tomu, aby až do odvolání Vašeho souhlasu byly Vaše osobní a firemní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro účely obchodní činnosti společnosti DG TIP, spol. s r.o. Společnost DG TIP, spol. s r.o. neposkytuje vědomě Vaše údaje žádným třetím subjektům, ani zdarma, ani za úplatu, s výjimkou České pošty, s.p. jako správci a dalším zpracovatelům za účelem uvedeným v poštovních podmínkách. Informujeme Vás o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům v mezích zákona, souhlas můžete kdykoliv odvolat a náleží Vám ochrana práv dle zákona 101/2000 Sb.
 
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 9. března 2023. Přijetím těchto obchodních podmínek se ruší veškeré předcházející obchodní podmínky, kterými se řídil vztah Prodávajícího a Kupujícího.
 
Nedílnou součástí Obchodních podmínek je také Reklamační řád, který si můžete stáhnout samostatně zde.
Doporučujeme Vám také prostudovat informace o předlohách pro tisk.
Aktuální ceníky najdete zde.

Spotřebitelé - odstoupení od smlouvy
1. Kupující-spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu distančním způsobem a mimo svoji podnikatelskou činnost, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
 • o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 
5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 
6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, ledaže mu podnikatel nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 
7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 
8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 
9. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 
10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 
Datum poslední aktualizace: 9. 3. 2023
 
REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI DG Tip, spol. s r.o.
K zajištění jednotného a správného postupu při vyřizování reklamací vad zboží a vad potisků je vydáván tento Reklamační řád, který upravuje vyřizování reklamací vad zboží a vad potisků zboží ve firmě DG Tip, spol. s r.o., K Terminálu 2, 619 00 Brno, IČO 41605403 (dále jen prodávající). 
 
1. Úvodní ustanovení 
1.1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží, pokud je kupujícím uplatněna ve lhůtách uvedených v článku 5. Reklamačního řádu. 
1.2. Vadou se rozumí stav zboží, kdy neodpovídá ujednanému množství, jakosti a provedení.
1.3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na zboží v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. 
 
2. Povinnost kupujícího 
2.1. Kupující je povinen uplatnit (reklamovat) u prodávajícího veškeré vady bez zbytečného odkladu ve lhůtách a způsobem stanovených v tomto Reklamačním řádu, jinak se vystavuje riziku, že jeho reklamace bude zamítnuta, nebo nebude moci být projednána.
2.2. Kupující je povinen ihned po převzetí zboží od dopravce zásilku zkontrolovat, nebyla-li poškozena. Zjevné poškození zásilky musí být reklamováno dopravci písemně v okamžiku doručení. Kupující tedy v okamžiku doručení zapíše reklamaci do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, či zápisu o škodě. Jedná-li se o zjevné poškození zásilky, nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. 
2.3. Není-li poškození zásilky v průběhu přepravy při předání zjevné, je kupující povinen písemně prodávajícímu oznámit bezprostředně po dodání následující informace: název a adresu kupujícího, číslo přepravní zásilky, popis poškození zboží a fotodokumentaci škody (obal, zboží). Toto písemné oznámení musí kupující zaslat prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení zásilky.
2.4. Kupující je povinen dodané zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Kupující je povinen provést prohlídku před provedením potištění nebo jiného zpracování zboží, jinak jeho nároky z odpovědnosti za vady zboží zanikají.
 
3. Nároky z vad zboží 
3.1. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem (§ 2002 odst. 1 Občanského zákoníku) může kupující: 
 • požadovat odstranění vad dodáním opraveného nebo nového zboží za zboží vadné 
 • opravu vadného potisku 
 • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku 
 • odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění 
 • požadovat dodání chybějícího zboží 
3.2. Volba mezi výše uvedenými nároky náleží kupujícímu jen v případě, že ji oznámí prodávajícímu včas ve lhůtě uvedené v čl. 5 Reklamačního řádu společně s kopií dodacího listu nebo faktury a s vadným zbožím v reklamovaném množství. Uplatněný nárok nelze bez souhlasu prodávajícího měnit. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. Ustanovení § 2110 věta druhá písm. a) až d) občanského zákoníku se nepoužije.
3.3. Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující: 
 • požadovat odstranění vad zboží 
 • požadovat dodání chybějícího zboží 
 • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo služeb 
3.4. Nárok z vad se považuje za řádně uplatněný, jestliže je reklamováno zboží kompletní, reklamaci nebrání obecné zásady hygieny a jsou písemně oznámeny všechny údaje uvedené v čl. 4.2. Reklamačního řádu a přiloženy listiny dle čl. 3.2. Reklamačního řádu. 
 
4. Místo uplatnění reklamace 
4.1. Kupující uplatňuje nároky z vad zboží (reklamuje) u prodávajícího v jeho sídle v Brně, K Terminálu 2, PSČ 619 00.
4.2. Nároky z vad zboží (reklamaci) uplatňuje kupující ve vlastním písemném oznámení, které bude obsahovat nezbytné údaje reklamačního listu: 
 • název (jméno) kupujícího 
 • místo podnikání (příp. bydliště u fyzických podnikatelů) 
 • název reklamovaného zboží, jeho katalogové číslo, číslo faktury nebo dodacího listu u prodávajícího, dodané množství, cenu za jednotku, cenu celkem, číslo faktury, datum převzetí zboží 
 • popis vady zboží 
 • volbu nároku z vad zboží 
 • datum a podpis kupujícího (podnikatele nebo jím pověřené osoby) 
4.3. V případě, že kupující uplatňuje jiný reklamační nárok než na poskytnutí slevy z ceny prodávaného zboží a služeb, předá současně s reklamačním listem prodávajícímu i předmětné vadné zboží v plném reklamovaném množství. Reklamace nevráceného reklamovaného zboží nemůže být uznána. 
 
5. Lhůty pro uplatnění nároků z vad (reklamace) 
5.1. Vady zboží, které jsou kupujícím zjistitelné při převzetí zboží (zjevné vady), je kupující povinen uplatnit u prodávajícího v době: 
 • při osobním odběru nejpozději do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží.
 • při dodání zboží nezávislým dopravcem nejpozději do čtrnácti dnů po převzetí zboží, přičemž pro splnění stanoveného termínu je při uplatnění reklamace zaslané poštou rozhodné datum poštovního razítka na zásilce 
5.2. Skryté vady zboží, které se stanou zjevnými až po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned poté, co je zjistí, max. však ve lhůtě do šesti měsíců ode dne fakturace. Je-li kupujícím spotřebitel, je tento povinen oznámit skrytou vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
5.3. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. 
5.4. Opomine-li kupující oznámit reklamaci ve výše uvedených lhůtách, nebo nejsou-li prodávajícímu zaslány dostatečné podklady k reklamaci, zanikají všechny nároky kupujícího vůči společnosti DG Tip, spol. s r.o. 
 
6. Lhůty pro vyřízení reklamace 
6.1. Pro vyřízení reklamace je stanovena lhůta 2 měsíce ode dne jejího doručení prodávajícímu. Tato lhůta se prodlužuje u vad odstranitelných o dobu, po kterou bude vada odstraňována opravou u třetí strany, případně u dodavatele či výrobce zboží. 
6.2. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být reklamace včetně odstranění závady vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

 
7. Závěrečná ustanovení 
7.1. Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami, prodávajícím a kupujícím, řešeny dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění. 
7.2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 9. března 2023 a stává se nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího.